Regulamin wypożyczalni kamer termowizyjnych

Jesteśmy największym centrum szkoleniowym w Polsce w zakresie przeprowadzania kursów i szkoleń z badań i pomiarów termowizyjnych.

 1. Umowa Wypożyczenia jest jedynym dokumentem, który uprawnia do wypożyczenia sprzętu pomiarowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzęt może wypożyczyć Klient legitymujący się ważnym dowodem osobistym.
 3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt w pełni sprawny oraz dokłada wszelkich starań aby spełnić uzasadnione oczekiwania Klienta w tym zakresie. 
 4. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. 
 5. Sprzęt zostanie wydany lub przesłany Klientowi, który wpłaci czynsz za najem oraz prześlę podpisaną umowę minimum 2 dni wcześniej przed datą odbioru sprzętu.
 6. Wysokość kaucji jest określana przez Wypożyczalnię.
 7. Wypożyczalnia pobiera kaucję w formie gotówki, przedpłaty na konto. Kaucja zostaje oddana w pełnej wysokości po zwrocie wypożyczonego sprzętu pozbawionego wszelkich wad czy uszkodzeń.
 8. Klient odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny i kompletność wypożyczanego sprzętu. 
 9. Klient podpisując Umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad czy uszkodzeń, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Z chwilą wydania sprzętu Klientowi przez Wypożyczalnię na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem bądź utratą sprzętu.
 10. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie jak w dniu wypożyczenia i w terminie ustalonym w Umowie wypożyczenia.  
 11. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania i eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do najwyższej dbałości o sprzęt i wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. 
 12. Klient nie może dokonywać we własnym zakresie ani zlecać podmiotom trzecim żadnych ingerencji oraz napraw sprzętu. 
 13. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony lub uszkodzony sprzęt. 
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja zostanie zatrzymana przez Wypożyczalnię. 
 15. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie na numer: 661 150 175 lub mailowo na email: info@e50.pl lub biuro@szkolenia-termowizja.pl   Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normatywne zużycie sprzętu, jego zniszczenie lub zdekompletowanie. Wysokość wyrządzonej szkody ustala Wypożyczalnia na podstawie oszacowania przez Wypożyczalnię wartość braków lub wyceny naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego, zniszczonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
 17. Po wykonaniu usługi wypożyczenia sprzętu wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura vat.
 18. Inne, nieujęte w Regulaminie Wypożyczalni kwestie regulują stosowne przepisy kodeksu cywilnego.

Oferujemy również serwis kamer termowizyjnych – naprawy pogwarancyjne, kalibracje kamer.

Zaufali nam m.in: Viessman, Mercury Engineering Polska Sp. z o.o., Ford-Polmotors Sp. z o.o., MPWiK Wrocław, KGHM Ecoren, Państwowa Straż Pożarna, Astrum, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Szpital im. Falkiewicza we Wrocławiu, Zakład wodociągów i kanalizacji w Oławie, FLSmidt MAAG Gear Sp. z o.o., EUROAFRICA SERVICES LIMITED Sp. z o.o., Ford-Polmotors Sp.z o.o., SAVI Inwestycja Sp. z o.o., Akademia Pomorska w Słupsku, Politechnika Wrocławska, Śląska Akademia Medyczna. Zapraszamy do współpracy.