REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH  ORGANIZOWANYCH I.C.C GROUP SP. Z O.O. ul.Jana Pawła II 27, Warszawa 00-867, krs:0000866341 nip: 5272940122 regon:387474459

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez I.C.C GROUP S:P. Z O.O.  ul.Jana Pawła II 27, Warszawa 00-867 krs:0000866341 nip: 5272940122 regon:387474459  (zwaną w dalszej części Organizatorem) Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się stronie internetowej www.e50.pl 

1.       Koszty podróży uczestnika / uczestniczki szkolenia pokrywa instytucja zgłaszająca.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie

1.       Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego www.e50.pl lub telefonicznie pod numerem 22-350-65-67 lub 71-707-25-13

2.       Uczestnicy zobowiązani są  do wypełnienia całego formularza.

3.       Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.

4.       Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i kolejność wpłat.

5.       Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.       Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

1.       Rezygnacji ze szkolenia, max. do dziesięcu dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres info@e50.pl

2.       Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.

3.       W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.

4.       W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik zobowiązany jest wskazać swojego zastępcę na szkolenie.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników .

6.       W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników.

§ 4 Warunki uczestnictwa

1.       Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie.

2.       Uczestnicy zobowiązani są do wpłaty całości kwoty za szkolenia minimum na 1 dzień przed jego rozpoczęciem.

3.       Szkolenie trwa jest określony na stronie internetowej organizatora www.e50.pl

4.       Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikaty,

5.       W przypadku rezygnacji ze szkolenia organizator ma 14 dni na zwrot opłaty wniesionej przez uczestnika.

6.       Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

7.       Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1.       Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.       Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

3.       Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

1.       Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie .

2.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

FIRMA-wROCŁAW

I.C.C. GROUP SP. Z O.O.

Odział Wrocław

NIP: 5272940112
REGON: 387474459

tel. 71-707-25-12
tel. 22-350-65-67

USŁUGI

socialmedia

FIRMA-WARSZAWA

I.C.C. GROUP SP. Z O.O.

Aleja Jana Pawła II 27,
Warszawa 00-867

NIP: 5272940112
REGON: 387474459

tel. 22 350-65-67