Leksykon termowizji

Jesteśmy największym centrum szkoleniowym w Polsce w zakresie przeprowadzania kursów i szkoleń z badań i pomiarów termowizyjnych.

Leksykon pojęć związanych z termowizją

Anomalie temperaturowe – w trakcie wykonywania badań szukamy tzw. anomalii temperaturowych czyli wartości temperatur odbiegających od normy. W przypadku badania termowizyjnego budynku od zewnętrznej strony będą to najwyższe wartości temperatur wskazujące miejsca mostków termicznych a w przypadku pomiaru od wewnętrznej strony budynku, będą to najniższe temperatury wskazujące miejsca mostków termicznych oraz wad izolacji budynku

Szkolenia z termowizji

Anemometr – urządzenie do mierzenie prędkości przepływu powietrza, może być używane w trakcie badania termowizyjnych w celu m.in. sprawdzenia sprawności  instalacji wentylacyjnej oraz warunków komfortu termicznego

Audyt energetyczny – opracowanie energetyczno-ekonomiczne mające na celu zaproponowanie termomodernizacji budynku w wyniku której inwestor uzyska oszczędności wynikające z poprawy izolacyjności przegród budowlanych. W opracowaniu audytu energetycznego należy wyliczyć czas zwrotu inwestycji (termomodernizacji) uzyskany z oszczędności energii wynikającej z poprawy izolacyjności przegród budowlanych oraz zmiany lub modernizacji systemu grzewczego.

Barometr – urządzenie do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Dzieli te urządzenia na cieczowe i sprężynowe.  Czujniki różnicy cieśnienia są używane w trakcie badania szczelności powietrznej metodą „bolwe door” zakres i sposób wykonania badania szczelności powietrznej budynku opisuje norma PN-EN 13829 Właściwości cieplne budynków – określenie przepuszczalności powietrznej budynków – metoda pomiaru ciśnienia z użyciem wentylatora.

Badanie termowizyjne – badanie rozkładu temperatury na powierzchni mierzonego obiekty przy użyciu kamery termowizyjnej.

Boltzman Ludwig – współautor prawa Stefana-Boltzmana opisującego promieniowanie elektromagnetyczne ciała doskonale czarnego. Prawo Stefa-Boltzmana mówi o sile promieniowania ciała doskonale czarnego i ściśle zależne od jego temperatury. Jest to podstawowe zagadnienie związane z pomiarem promieniowania podczerwonego przy użyciu kamery termowizyjnej i detektorów podczerwieni.

Certyfikat energetyczny – dokument mający na celu określenie jakości energetycznej budynku. Na jego podstawie można określić jaką klasę energetyczną posiada dany budynek. Często pojęcie certyfikatu energetycznego jest mylone z audytem energetycznym

Ciał doskonale czarne – ciała pochłaniające całkowite promieniowanie, które na nie pada. Współczynnik emisyjności ciała doskonale czarnego wynosi 100% co oznacza, że od jego powierzchni promieniowanie się nie odbija. W przyrodzie takie ciało nie istnieje. Wzorce ciała doskonale czarnego są używane do wzorcowania i kalibracji kamer termowizyjnych, ich współczynnik emisyjności jest na poziomie 99% ale nigdy 100%.Detektor podczerwieni – matryca np. kamery termowizyjnej na którą pada promieniowanie podczerwone i jest przetwarzane na sygnał elektryczny. Detektory podczerwieni używane do pomiarowych kamer termowizyjnych rejestrują promieniowanie podczerwone o długości fali 7,5-14 µm(µ),gdzie 1 µm to 0.001 milimetra. Detektory podczerwieni stosowane w kamerach termowizyjnych możemy podzielić na dwie główne grupy krótkofalowe i długofalowe. Detektory krótko falowe rejestrują fale promieniowania podczerwonego o długości od 3 do 5 µm i są tp detektory chłodzone. Detektory długo falowe rejestrują promieniowanie o długości fali 7-5-14 µm i są to detektory mikrobolometryczne niechłodzone.


Dom pasywny – budynek o przegrodach budowlanych o wysokim oporze termicznym, znacznie wyższych od aktualnych wymagań normatywnych oraz wielu rozwiązaniach mających na celu zredukowanie zużycia energii w trakcie jego eksploatacji.


Emisyjność – współczynnik emisyjności wyraża się procentach. Określa on procentowa ilość energii wypromieniowywanej w postaci promieniowania podczerwonego i zależy od rodzaju powierzchni. Ciała o połyskowej i gładkiej powierzchni charakteryzują się niskim współczynnikiem emisyjności, natomiast ciała o powierzchniach chropowatych mają wyższy współczynnik emisyjności i są łatwiejszymi obiektami do pomiarów dla kamer termowizyjnych.


Konwekcja ciepła – przepływ strumienia ciepła w trakcie ruchu cieczy i gazów


Kamera termograficzna – inaczej zwana kamera termowizyjna używana do mierzenie rozkładu temperatury na badanym obiekcie

Kamera termowizyjna bliskiej podczerwieni – zadaniem tej kamery jest rejestracja krótkich fal promieniowania podczerwonego, tego typu urządzenia nie mierzą temperatur


Odbicie promieniowania podczerwonego – każdy obiekt badany kamerą termowizyjna emituję i odbija promieniowanie podczerwone. Współczynnik odbijalności jest równy dopełnieniu do 100% współczynnika emisyjnośći. wsp. Odbijalności = 100% minus współczynnik emisyjności.


Promieniowanie podczerwone – promieniowanie które emituje każde ciało o temperaturze wyższej niż od zera absolutnego. Jest to forma przepływu ciepła pomiędzy ciałami stałymi, cieczami i gazami które jest wywołane ruchem atomów i cząsteczek ciał.


Radiometr – urządzenie do pomiaru ilości energii lub wielkości z nią związanych dla dowolnego zakresu fali elektromagnetycznych

Radiometria – dziedzina nauki zajmująca się mierzeniem energii promieniowania i wielkości pochodnych dla dowolnego zakresu fal elektromagnetycznych


Temperatura – podstawowa wielkość fizyczna w dziedzinie termodynamiki. Najczęściej wyrażana za pomocą jednostki Celsjusza oraz Kelvina.


Termografia – zwana inaczej termowizja. Jest to dziedzina nauki zajmująca się rejestracją rozkłady siły promieniowania podczerwonego przez badany obiekt.


Termogram – inaczej zdjęcie termowizyjne. Obraz generowany przez kamerę termowizyjną zawierający barwną  skale temperatur. Każda wartość temperatury ma przypisaną odpowiednią barwę. Zdjęcia termowizyjne mogą być prezentowane w różnych paletach barw. Najpopularniejsze paleta to iron.


Wilgotność względna powietrza – stosunek zawartości ilości wody w powietrzu do ilości wody w powietrzu w stanie nasycenia w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia

oraz:


Wypożyczalnia kamer termowizyjnych

Badanie termowizyjne dachów wielkopowierzchniowych, kominów, budynków

 

Oferujemy również serwis kamer termowizyjnych – naprawy pogwarancyjne, kalibracje kamer.

Zaufali nam m.in: Viessman, Mercury Engineering Polska Sp. z o.o., Ford-Polmotors Sp. z o.o., MPWiK Wrocław, KGHM Ecoren, Państwowa Straż Pożarna, Astrum, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Szpital im. Falkiewicza we Wrocławiu, Zakład wodociągów i kanalizacji w Oławie, FLSmidt MAAG Gear Sp. z o.o., EUROAFRICA SERVICES LIMITED Sp. z o.o., Ford-Polmotors Sp.z o.o., SAVI Inwestycja Sp. z o.o., Akademia Pomorska w Słupsku, Politechnika Wrocławska, Śląska Akademia Medyczna. Zapraszamy do współpracy.