Kurs Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Wrocław 24-25-26.03.2023

Szkolenie sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej (nowe przepisy 2023)

INNE TERMINY KURSÓW

MIEJSCE KURSU: WROCŁAW 50-453, ul.Piłsudskiego 74, 50-200 Budynek NOT (Wrocławska Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych)
CENA 1950 PLN brutto (w cenie kurs są materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej oraz oprogramowanie wersja szkoleniowa ważna 28 dni Arcadia-Termo oraz Audytor OZC ) oraz kody rabatowe na zakup oprogramowania.
Kurs obejmuje 20 godzin zajęć
REGULAMIN KURSU

ZGŁOSZENIA NA KURS MOŻNA DOKONAĆ :PRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYMAILOWO ( info@e50.pl ) LUB TELEFONICZNIE : 71-70-25-13 lub 22-350-667 

Kurs Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (nowe przepisy 2023) jest skierowany do osób chcących uzyskać uprawnienia do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej  (Dz.U. 2012 poz.376).

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków świadectwa może sporządzać osoba która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3) ukończyła 
   a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa,
       magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
   b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką
        energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami
energii, lub posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

KTO MOŻE UZYSKAĆ UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ:

każda osoba z tytułem inżyniera (niezależnie od kierunku ukończonych studiów)
-każda osoba z tytułem magistra inżyniera (niezależnie od kierunku ukończonych studiów)
-każda osoba z tytułem magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa
-każda osoba która ukończyła studia wyższe i dodatkowo studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonaniem audytów energetycznych budynków. budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii

Opis kursu "Świadectwa charakterystyki Energetycznej 2023"

Kurs „Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 2023” jest przeznaczony dla osób chcących uzyskać uprawnienia do sporządzania świadectw oraz dla osób już uprawnionych, które chcą zaktualizować wiedzę odnośnie ich sporządzania wg. nowych przepisów. Kurs jest podzielony na zajęcia teoretyczne i praktyczne na których każdy uczestnik będzie samodzielnie pod okiem prowadzących sporządzał Świadectwo Charakterystyki Energetyczne dla przykładowego obiektu. Jeden przykład zostanie wykonany bez pomocy oprogramowania natomiast drugi przykład będzie sporządzany w oprogramowaniu do sporządzania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie w wersji demonstracyjnej ważnej 30 dni.

Nasi wykładowcy

Zajęcia na kursie „Świadectwa Charakterystyki Energetycznej” prowadzą doktorzy i dydaktycy z Politechniki Wrocławskiej posiadający wieloletnie doświadczenie  w sporządzaniu Świadectw Charakterystyki Energetycznej” oraz Audytów Energetycznych. Jako, że zależy nam na najwyższej jakości prowadzonych zajęć, dobraliśmy kadrę, profesjonalistów, którzy posiadają duże doświadczenie w praktycznym wykonywaniu Świadectw Charakterystyki Energetycznej oraz szeroką wiedzę dydaktyczną. Zależy nam na bardzo wysokiej jakoś przekazywanej wiedzy. Chcemy, aby każdy uczestnik szkolenia po jego ukończeniu z łatwością mógł samodzielnie sporządzać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

Program kursu Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (20 godzni)

Lp.

ZAGADNIENIA

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

1

Podstawy prawne:

·         Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków     

·         Przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość-ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r.  

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.w sprawie metodologii wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectwa charakterystyki energetycznej

·         Ustawa z dnia 7 października 2022 roku r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane (wchodzi w życie 28 kwietnia 2023 r.)

·         Przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

wykład

2

2

Ocena stanu ochrony cieplnej budynku:

 

·         Określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków termicznych

·         Określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych

·         Obliczanie wartości współczynników ciepła przegród budowlanych zgodnie z Polskimi Normami

·         Ocena szczelności  przegród budowlanych

·         Określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła

·         Interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizyjną i badań szczelności  metodą blower door (próba n50)

wykład

2

3

Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę:

·         Ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania)

·         Ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową

·         Ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowane systemy zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła

wykład

2

4

Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej:

·         Wentylacja grawitacyjna

·         Wentylacja hybrydowa

·         Aeracja

·         Wentylacja mechaniczna

·         Klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy z czynnikiem chłodniczym

·         Przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),

·         Dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja

wykład

2

5

Ocena instalacji oświetleniowej w budynku:

·         System oświetlenia dziennego

·         Możliwości sterowania systemem oświetlenia

·         Przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii na oświetlenie

wykład

1

6.

Metodyka obliczeń Świadectwa Charakterystyki energetycznej”:

·         Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepła do ogrzewania wg. metodologii

·         Obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej

       

·        Obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia

·         Programy komputerowe do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Zajęcia praktyczne

 

ćwiczenia

2

 

 

1

7.

Metodyka opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej:

·         Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych

·         Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych

·         Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych

Zajęcia praktyczne/ćwiczenia

4

8.

Sporządzanie szkoleniowych świadectw charakterystyki energetycznej:

·         Budynku

·         Lokalu mieszkalnego

Zajęcia praktyczne/ćwiczenia

4

9.

 Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów

 

20

FIRMA-wROCŁAW

I.C.C. GROUP SP. Z O.O.
ul.Aleja Jana Pawła II 27
Warszawa 00-867

Odział Warszawa
22-350-65-67
Oddział Wrocław
tel.71-707-25-13

NIP: 5272940112
REGON: 387474459

USŁUGI