Kurs Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Wrocław

Szkolenie sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej (nowe przepisy 2023) zajęcia praktyczne wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej mieszkania, domku jednorodzinnego z pompą ciepła i instalacją fotowoltaiczną oraz budynku wielo-mieszkaniowego 4 kondygnacyjnego.

INNE TERMINY KURSU


CENA 1950 PLN brutto  
(w cenie kurs są materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz oprogramowanie wersja szkoleniowa ważna 28 dni Arcadia-Termo oraz Audytor OZC ) oraz kody rabatowe na zakup oprogramowania.
Kurs obejmuje 20 godzin zajęć 
(15 godzin zajęć praktycznych)

13-14.07.2024: godziny: 9:00-19:30
27-28.07.2024: godziny: 9:00-19:30
cena 1700 brutto

REGULAMIN KURSU9

ZGŁOSZENIA NA KURS MOŻNA DOKONAĆ :PRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYMAILOWO ( info@e50.pl ) LUB TELEFONICZNIE : 661-150-175

Kurs Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (nowe przepisy 2023) jest skierowany do osób chcących uzyskać uprawnienia do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej  (Dz.U. 2012 poz.376).

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków świadectwa może sporządzać osoba która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3) ukończyła 
   a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa,
       magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
   b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką
        energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami
energii, lub posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

KTO MOŻE UZYSKAĆ UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ:

każda osoba z tytułem inżyniera (niezależnie od kierunku ukończonych studiów)
-każda osoba z tytułem magistra inżyniera (niezależnie od kierunku ukończonych studiów)
-każda osoba z tytułem magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa
-każda osoba która ukończyła studia wyższe i dodatkowo studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonaniem audytów energetycznych budynków. budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii

Opis kursu "Świadectwa charakterystyki Energetycznej 2023"

Kurs „Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 2023” jest przeznaczony dla osób chcących uzyskać uprawnienia do sporządzania świadectw oraz dla osób już uprawnionych, które chcą zaktualizować wiedzę odnośnie ich sporządzania wg. nowych przepisów. Kurs jest podzielony na zajęcia teoretyczne i praktyczne na których każdy uczestnik będzie samodzielnie pod okiem prowadzących sporządzał Świadectwo Charakterystyki Energetyczne dla przykładowego obiektu. Jeden przykład zostanie wykonany bez pomocy oprogramowania natomiast drugi przykład będzie sporządzany w oprogramowaniu do sporządzania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie w wersji demonstracyjnej ważnej 30 dni.

Nasi wykładowcy

Zajęcia na kursie „Świadectwa Charakterystyki Energetycznej” prowadzą doktorzy i dydaktycy z Politechniki Wrocławskiej posiadający wieloletnie doświadczenie  w sporządzaniu Świadectw Charakterystyki Energetycznej” oraz Audytów Energetycznych. Jako, że zależy nam na najwyższej jakości prowadzonych zajęć, dobraliśmy kadrę, profesjonalistów, którzy posiadają duże doświadczenie w praktycznym wykonywaniu Świadectw Charakterystyki Energetycznej oraz szeroką wiedzę dydaktyczną. Zależy nam na bardzo wysokiej jakoś przekazywanej wiedzy. Chcemy, aby każdy uczestnik szkolenia po jego ukończeniu z łatwością mógł samodzielnie sporządzać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

Program kursu Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (20 godzni)

Lp.

ZAGADNIENIA

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

1

Podstawy prawne sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej -stan prawny od 28 kwietnia 2023.

 • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
 • Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
 • Ustawa z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane (wchodzi w życie 28 kwietnia 2023)
 • Przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju u Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

wykład

1

2

Ocena stanu ochrony cieplnej budynku:

 • Określenie danych do określenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz mostków termicznych
 • Obliczanie wartości oporu termicznego i współczynnika przewodzenia ciepła przegród budowlanych
 • Ocena szczelności budynku
 • Określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych zysków ciepła
 • Interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane przy użyciu kamer termowizyjnych oraz omówienie metody badania szczelności powietrznej budynków metoda blower door próba n50 (na zajęciach zaprezentujemy kamery termowizyjne oraz sposób ich wykorzystywania)

Ocena systemu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i zaopatrzenia w ciepła wodę użytkową:

 • Ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania)
 • Ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań
 • Ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii wraz z analiza techniczno-ekonomiczna możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowane systemy zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań

wykład

2

3

Omówienie metodologii sporządzania świadectw energetycznych budynków, mieszkań i lokali . Metodyka opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej( METODA OBLICZENIOWA I METODA ZUŻCYIOWA):

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych

wykład

2

4

 • Nauka korzystania z oprogramowania ArCADia-TERMOCAD SCHE  . (zalecamy posiadanie laptopa z systemem operacyjnym Windows 7, 8, 10, 11) 
 • Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego. Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej w oprogramowaniu ArCADia-TERMOCAD SCHE. Na ćwiczeniach każdy będzie sporządzał samodzielnie świadectwo charakterystyki energetycznej pod okiem prowadzącego 

ćwiczenia/praktyka

5

5

 •  Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku.
 • Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej przy użyciu programu Arkadia-Termo lub Audytora OZC. Na ćwiczeniach każdy będzie sporządzał świadectwa charakterystyki energetycznej pod okiem prowadzącego lub prowadzących. W trakcie zajęć będziemy wykonywać świadectwa dla obiektów z różnymi źródłami ciepła (kocioł gazowy, pompa ciepła, zasilanie z sieci miejskiej. (sporządzanie świadectwa charakterystyki lokalu mieszkalnego, budynku wielorodzinnego, domku jednorodzinnego)

ćwiczenia/praktyka

10

6

 • Informacje końcowe, dyskusja oraz wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu. I przekazanie wniosków o wpis do uzyskania uprawnień państwowych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

 

 

 

 

Wykłady

5

 

 

Zajęcia praktyczne/ćwiczenia

15

9.

 Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów

 

20

Adres

I.C.C. GROUP
SP. Z O.O.

Odział Wrocław:
NIP: 5272940112
REGON: 387474459
tel. 71-707-25-13
tel. 22-350-65-67

USŁUGI

FIRMA

I.C.C. GROUP SP. Z O.O.

Aleja Jana Pawła II 27
Warszawa 00-867

NIP: 5272940112
REGON: 387474459